BESTYRELSEN

Bestyrelse pr. 28. april 2022

Mentornetværks i Esbjerg/Varde øverste organ er bestyrelsen. Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling, som afholdes i årets 2. kvatal.

Deltagerne på den årlige generalforsamling vælger bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen tegnes af en formand og 6 medlemmer. Tre medlemmer vælges i lige år, de resterende tre i ulige år. Derudover vælges for et år af gangen to suppleanter. 


På den netop afholdte digitale generalforsamling i april 2022 blev den nye bestyrelse sammensat på demokratisk vis. Efterfølgende har den nyvalgte bestyrelse valgt hvilke rolle medlemmerne har. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at konstituere sig på følgende måde:

Jeg har i mange år arbejdet inden for den kommunale sektor, hvor jeg blandt andet har været sekretær for politiske og for andre udvalg, sekretariatsleder og koordinator inden for offentlige byggerier. Jeg var med til at starte Integrationsrådet i Varde Kommune i 2003, og var sekretær indtil 2015. Rådet var en af de bedst fungerende råd i landet. 


Jeg var igangsætter vedrørende samarbejdet mellem Esbjerg og Varde kommuner i forbindelse med etablering af foreningen Mentornetværk i Esbjerg/Varde, og har siden 2013 fungeret som formand for Mentornetværk i Esbjerg/Varde.


Derudover er jeg i bestyrelsen for Frivillighuset Vindrosen og i Ældrerådet i Esbjerg Kommune. 


Jeg har kompetencer indenfor kommunikation, planlægning, samarbejde, økonomi samt afholdelse af workshops og sociale arrangementer. 


Faglige kompetencer: Handelsskolen, far på Merkonomuddannelsen, fag på Forvaltningshøjskolen, lederuddannelsen, samt andre faglige relaterede kurser. 

Jeg har været på arbejdsmarkedet i 45 år.

Efter en uddannelse som bioanalytiker (tidl hospitalslaborant) har jeg arbejdet i forskellige blodbanker og klinisk immunologiske afdelinger på større hospitaler i Danmark.

Det har været i stillinger som leder og som underviser, undervejs med deltagelse i videregående kurser og videreuddannelser.  Har haft meget med unge mennesker at gøre og har været både vejleder og censor ved  batcherlorprojekter som afslutning på bioanalytikeruddannelsen for de studerende.


Jeg har været i forskellige bestyrelser i min fagforening, deltaget i at arrangere kongresser og kurser inden for faget samt deltaget i en del udenlandske kongresser.


Jeg har været i Mentornetværkets bestyrelse siden 2015 hvor jeg, efter at have haft en mentee, deltog i generalforsamlingen og blev opfordret af en bekendt til at opstille.

Jeg har været mentor for flere mentees , mest som sprog- og socialmentor, men også som bestyrelsesmentor. I bestyrelsen er jeg medarrangør af møder med vores netværk og jeg holder indledende møder med kommende mentorer og mentees i Varde kommune.

Jeg har arbejdet som ingeniør, projektleder og gennem de sidste 30 år som selvstændig ejer og leder for flere virksomheder, der opererer i Danmark, Mellemøsten og Sydøstasien.


Jeg har boet i adskillige lande, hvor jeg har arbejdet med mennesker af forskellige nationaliteter og religiøs/politisk observans, hvilket giver mig en meget værdifuld forståelse og respekt for mennesker og deres mange og forskelligartede udfordringer.

Som person opfatter jeg mig som åben og tolerant.


Siden jeg kom til Mentornetværk Esbjerg/Varde i 2018, har jeg været involveret som Mentor, daglig leder og nu et stolt medlem af bestyrelsen. Jeg ser Mentornetværk Esbjerg/Varde som et enormt vigtigt bindeled mellem migranter (ofte mennesker i nød) og et dansk samfund og kultur, som mange har svært ved at få adgang til eller blive medlem af.


Jeg er meget stolt over at være medlem af Mentornetværket Esbjerg/Varde-familien og glad for at stå til tjeneste.

Jeg har haft interesse for kulturmødet i samfundet siden tiden i folkeskolen, og har haft stor fokus på flersprogethed i forbindelse med min uddannelse som pædagog. Min bachelor handlede f.eks. om interkulturel pædagogik. Herefter har jeg læst en kandidat i kultursociologi. 

 

Som ung boede jeg i både England og Filippinerne, og har derved mærket på egen krop, hvordan det er at være "den nye", der ikke kender til sproget, kulturen, samfundet eller det offentlige system.  

 

Både privat og professionelt har mit liv været under stor indflydelse af det internationale. Min omgangskreds har i mange år bestået af mennesker fra hele verden, og jeg har i 6 år haft min daglige gang i et af Esbjergs mest kulturelt diverse boligområder i mit job som boligsocial medarbejder. Senest har jeg arbejdet på den internationale skole i Esbjerg.

 

Jeg er en del af Mentornetværks bestyrelse, fordi jeg tror på, at ”en gode velkomst" til Danmark er det, der kan lede til, at nydanskere kan leve selvstændige liv som en del af Danmark, uden at skulle fralægge sig alt det gode, de har med sig. 
Jeg håber at kunne bidrage med min sans for internationalt/tværkulturelt samarbejde, min erfaring med koordinering af events, mine facilitatorevner, og min forståelse for kultur og det sociale arbejde.

Jeg har arbejdet med integration siden 1972 kun afbrudt af 2 år i Jobcenter 10 år fordelt i Rudkøbing og Grindsted Kommuner samt 3 ½ år i Nuuk Kommune, Grønland.


Jeg er uddannet kontorassistent, socialrådgiver derudover har jeg en Master i Globalisering og Integration


Jeg har arbejdet som socialrådgiver og leder i Dansk Flygtningehjælp ca. 15 år. Asylcenterleder hos Dansk Røde Kors 3 år. Socialrådgiver og leder i primærkommunalt regi. Ansat i Varde Kommune 14 år, dels som sprogskoleleder 3 ½ år, dels som etnisk konsulent med opgaver som koordinering i forhold til integrationsindsatsen samt stabsfunktion i forhold til medarbejdere, ledere og politikere.


Siden pensionering i 2020 frivillig som bisidder i Frivillighuset Varde med speciale indenfor integration.


Er god til organisering, igangsætning af nye opgaver, koordinering, skriftlige fremstillinger.

Afsluttet Gymnasiet og senere Faculty of Political Science in Sarajevo. Uddannelse godkendt i Danmark som bachelor i samfundsvidenskabens område. God til tal, sprog og til og skabe relationer med mennesker.


Som person er jeg hjælpsom, stabil og ansvarlig.


Arbejdede som kontorassistent, marketing, rengøring, pædagogmedhjælper og frivillig som fodboldtræner.    

 

Jeg er i Mentornetværket fra 2017. Startet som mente, og nu er jeg frivillig som mentor. Fra sidste år sidder jeg i bestyrelse som menigt medlem.


Jeg vil hjælpe udlændinge til at blive integreret i det danske samfund, og derfor er jeg en del af Mentornetværk.

Jeg er efterlønner og har altid interesseret mig for andre folkeslag, hvilket nu kunne blive at hjælpe med integration i det danske samfund.

 

I 2020 blev jeg mentor for min første mentee, som jeg havde ugentlig kontakt med i et år. Min nuværende mentee har jeg også ugentlig kontakt med.

 

På generalforsamlingen i 2021 blev jeg suppleant i Mentornetværk i Esbjerg/Varde, og i 2022 blev jeg opfordret til at gå ind i bestyrelsesarbejdet, og blev på generalforsamlingen valgt dertil.

 

Som frivillig har jeg i 9 år været besøgsven i/ved Varde kommune, og i en årrække haft tilfældige kontakter med unge mennesker, der manglede et sted at være. Pt er jeg med i et byudviklingsprojekt i lokalområdet i Varde kommune. Desuden er jeg med i bestyrelsen som suppleant i et kor i Varde.

 

Kompetencer har jeg fra tidligere arbejde i det offentlige og private arbejdsmarked med ansvarsområder indenfor økonomi, personale, indkøb, salg, samarbejde og kommunikation.Det har været ved militæret, museerne og private firmaer.

 

Min uddannelse efter folkeskolen var Handelsskolen og merkonom i regnskabsvæsen. Desuden løbende kurser indenfor ledelse, sprog, edb, økonomi og kommunikation.